Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đông nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các ngân sách giai đoạn 2023 - 2025
Còn hiệu lực
22/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
42/NQ-HĐND 08/12/2023 Về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
19/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
33/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
17/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Quy định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/NQ-HĐND 06/12/2023 Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực
38/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực

Tổng số : 3067 văn bản / 307 trang

Trang :