Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá, thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Quy định giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 06/12/2023 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Còn hiệu lực
16/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai ma túy tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2023/QĐ-UBND 31/10/2023 Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo của 10 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 03)
Còn hiệu lực
24/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3064 văn bản / 307 trang

Trang :