Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
33/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
30/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/2023/QĐ-UBND 11/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
45/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
46/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Còn hiệu lực
48/NQ-HĐND 08/12/2023 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
21/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
44/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
49/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 3067 văn bản / 307 trang

Trang :