Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định UBND Thành phố ban hành danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định và tài sản vô hình
Lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm Du thao So TC theo CV-3000-2024-STC.docx

Danh sách góp ý của dự thảo

Gửi ý kiến sửa đổi

Thông tin về người gửi:

Thông tin góp ý: