Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về cơ chế đặc thù các hoạt động đối ngoại Thành phố
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Công văn
Nội dung: Về việc quy định định mức cho cơ chế tài chính đặc thù phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thành phố: Sửa đổi, bổ sung chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam quy định tại Phụ lục 02 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 và Phụ lục 04 Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố và Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
Tài liệu đính kèm Du thao cua So Ngoai vu theo CV-924-NV.docx

Danh sách góp ý của dự thảo