Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Nội chính
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao Quy che KSV.docx

Danh sách góp ý của dự thảo