Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Nội chính
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm Du thao quy che nguoi dai dien phan von nha nuoc.docx

Danh sách góp ý của dự thảo