Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/2024/QĐ-UBND 05/04/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Chưa có hiệu lực
28/2024/QĐ-UBND 05/04/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
24/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nôi
Còn hiệu lực
25/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2024/QĐ-UBND 06/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2024/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2024/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc ban hành quy định về phương thức quản lý và thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3042 văn bản / 305 trang

Trang :