Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
45/2024/QĐ-UBND 18/07/2024 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
46/2024/QĐ-UBND 18/07/2024 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
33/NQ-HĐND 11/07/2024 Về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2023
Còn hiệu lực
44/2024/QĐ-UBND 10/07/2024 Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
31/NQ-HĐND 04/07/2024 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
43/2024/QĐ-UBND 04/07/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
14/2024/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội thực hiện
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
21/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực du lịch của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 02/07/2024 Về việc hỗ trợ hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :