Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố về chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

1510_DT_Hotro_CQDT.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030

1510_DTNQ_Mucchikhcn.doc.doc

0

3

Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

DT_SNV_Tuyen dung CCXa.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Tờ trình và Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố

DT_SKHCN_Dieu chinh bo sung QD 05-2021.pdf.pdf

0

5

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

229_DTHS_SCT.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 6

Trang: