Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025

DT_Ho tro them tien dong Bao hiem xa hoi tu nguyen.pdf.pdf

12

2

Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố về Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố

DT_De an day manh phan cap quan ly nha nuoc.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

DT_Xay dung nghi quyet thay the NQ08-2016.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Du thao_STP_Giamdinhvientuphap.pdf.pdf

28

5

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội

275_DTSoTNMT.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 6

Trang: