Danh sách Dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành một số nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội

DT_Ho tro nganh nghe Nong thon_SoNNPTNT.pdf.pdf

0

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú"

DT_Che do nghe si_SoVHTTDL.pdf.pdf

0

3

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của thành phố Hà Nội

DT_Quy dinh gia dich giao duc mam non_SoGD.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố

DT_Sua doi thuc hien co che mot cua mot cua lien thong_VPUB.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội

DT_Phan cap nguon thu ngan sach nha nuoc_SoTC.pdf.pdf

0

Tổng số văn bản: 10

Trang: