Danh sách Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý

1

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Du thao Quy dinh chuc nang nhiem vu cua So TNMTHN nam 2023.doc.doc

0

2

Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Du thao QD quy dinh chuc nang nhiem vu So Xay dung.PDF.pdf

0

3

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người cai nghiện tự nguyện và người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội

1910_DTSLDTBXH_CV4250_Che doho tro nguoi nghien ma tuy.pdf.pdf

0

4

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

3010_DTSLDTBXH_CV4382_Gia dich vu dao tao.pdf.pdf

0

5

Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

DTQD-SoNNPTNT-CNNV.doc.doc

0

Tổng số văn bản: 516

Trang: