Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường,phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024
Lĩnh vực: Văn hóa – Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024
Tài liệu đính kèm Dự thảo NQ. HDND Thành phố của So VHTT.doc

Danh sách góp ý của dự thảo