Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh tế-Tài chính-Thương mại-Xã hội
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Ban hành Quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm 076_CV1626_DTSNNPTNT_Quy phong chong thien tai.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo