Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về ban hành áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất với các trường hợp áp dụng trong năm 2024
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm Du thao QDUB cua So Tai chinh theo CV 3280 (2).pdf

Danh sách góp ý của dự thảo