Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Chính sách- Kinh tế Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng của thành phố Hà Nội.
Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý của dự thảo