Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về quy định chính sách đặc thù cho người có công với cách mạng
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Về việc quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng của thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm Du thao NQ cua So LDTBXH theo CV 1925.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo