Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định kinh phí đào tạo cho lưu học sinh của Lào sang Việt Nam học tập
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định kinh phí đào tạo cho lưu học sinh là cán bộ và con em lãnh đạo các địa phương của Lào sang Việt Nam học tập
Tài liệu đính kèm Du thao de cuong NQ So GDDT.doc

Danh sách góp ý của dự thảo