Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến nông Thành phố
Lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp
Thể loại: Quyết định
Nội dung: Ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến nông thành phố Hà Nội”
Tài liệu đính kèm Dụ thao Quyet dinh cua So NNPTNT.docx

Danh sách góp ý của dự thảo