Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Chính sách- Kinh tế Xã hội
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”
Tài liệu đính kèm Du thao_ NQ HDND_Chinh sach Nguoi co cong.docx

Danh sách góp ý của dự thảo