Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Tờ trình về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp
Thể loại: Công văn
Nội dung: Về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tài liệu đính kèm 2112_DT_Dinhmucktktthuyloi.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo