Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức chi đặc thù lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng của Thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung chi, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp
Tài liệu đính kèm Du thao_Chi dac thu TDKT.zip

Danh sách góp ý của dự thảo