Dự thảo

Tiêu đề: Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại nội thành thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Đất đai
Thể loại: Nghị quyết
Nội dung: Quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại nội thành thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).
Tài liệu đính kèm DT_TNMT_VPHCDatdai.pdf

Danh sách góp ý của dự thảo