Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Xem chi tiết...

Danh sách các xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Xem chi tiết...

Danh sách các xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem