Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/NQ-HĐND 04/12/2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân về việc hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và đ