Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2001/NQ-HĐ 18/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2000 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
20/2001/NQ-HĐ 18/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2001 (HĐND thành phố Hà Nội Khoá XII, Kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
19/2001/NQ-HĐ 18/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001 - 2005 CỦA THỦ ĐÔ (HĐND thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
18/2001/NQ-HĐ 18/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU, CƠ CHẾ ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 12/HĐ-NQ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2001-2005
Còn hiệu lực
17/2001/NQ-HĐ 18/07/2001 NGHỊ QUYẾT Bổ sung, sửa đổi 1 số điểm của Nghị quyết số 77/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 của HĐND Thành phố khoá XI ban hành Quy chế tạm thời về khen thưởng đối với HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
13/2001/NQ-HĐ 16/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐND VÀ THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỦA ÔNG TRẦN VĂN TUẤN KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
15/2001/NQ-HĐ 16/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐND, TRƯỞNG BAN VH - XH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII NHIỆM KỲ 1999-2004 (HĐND TP khóa XII, Kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
14/2001/NQ-HĐ 16/07/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA ÔNG PHÙNG HỮU PHÚ KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001)
Còn hiệu lực
10/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2001 (HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Còn hiệu lực
12/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1999 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 4, ngày 03-04/01/2001)
Còn hiệu lực

Tổng số : 361 văn bản / 37 trang

Trang :