Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
13/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
12/2017/QĐ-UBND 31/03/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
10/2017/QĐ-UBND 29/03/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/2017/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
07/2017/QĐ-UBND 17/03/2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Văn bản hết hiệu lực một phần
06/2017/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 2050 văn bản / 205 trang

Trang :