Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014.
Còn hiệu lực
11/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
09/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực
08/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
04/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
05/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Văn bản hết hiệu lực một phần
06/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực

Tổng số : 173 văn bản / 18 trang

Trang :