Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
05/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 04/12/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.
Còn hiệu lực
16/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Văn bản hết hiệu lực một phần
17/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Còn hiệu lực
15/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội năm 2016.
Hết hiệu lực
12/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 173 văn bản / 18 trang

Trang :