Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
10/NQ-TTHĐND 07/07/2016 Nghị quyết số 10/NQ-TTHĐND của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Đô thị HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND; quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND cuả HĐND thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử hội thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 14/06/2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực

Tổng số : 173 văn bản / 18 trang

Trang :