Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của Thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
09/CT-UBND 03/07/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.
Còn hiệu lực
07/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
34/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Hết hiệu lực
06/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 5 năm 2011-2015.
Còn hiệu lực
05/2011/NQ-HĐND 15/07/2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011.
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/07/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Còn hiệu lực
01/2011/QĐ-UBND 10/01/2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành Chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
Hết hiệu lực
41/2010/QĐ-UBND 30/08/2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND Thành phố về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 107 văn bản / 11 trang

Trang :