Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/CT-UBND 01/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 18/03/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/CT-UBND 24/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/CT-UBND 24/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
45/2008/QĐ-UBND 11/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2007/CT-UBND 15/01/2007 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
236/2006/QĐ-UBND 01/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
83/2005/QĐ-UB 07/06/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
03/2005/CT-UB 15/01/2005 CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2005/CT - UB 06/01/2005 CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 71 văn bản / 8 trang

Trang :