Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/2006/QĐ-UB 08/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
21/2006/QĐ-UB 02/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
19/2006/QĐ-UB 02/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
20/2006/QĐ-UB 02/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
13/2006/QĐ-UB 16/02/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/2006/QĐ-UB 19/01/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
06/2006/QĐ-UB 13/01/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2006/QĐ-UB 03/01/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
7483/QĐ-UB 10/11/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
94/2005/QĐ-UB 28/06/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 48 văn bản / 5 trang

Trang :