Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/NQ-HĐND 05/12/2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND 04/12/2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố
Còn hiệu lực
20/2018/QĐ-UBND 28/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
40/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
09/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
36/2011/QĐ-UBND 09/12/2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2008/QĐ-UBND 27/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
53/2004/QĐ-UB 24/03/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 25 văn bản / 3 trang

Trang :