Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/2010/QĐ-UBND 02/02/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
72/2009/QĐ-UBND 31/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
36/2008/QĐ-UBND 25/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
17/2008/QĐ-UBND 09/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
11/2008/NQ-HĐND 14/06/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
20/2008/QĐ-UBND 26/04/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
148/2007/QĐ-UBND 08/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
51/2008/QĐ-UBND 01/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
100/2007/QĐ-UBND 06/09/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
04/2007/NQ-HĐND 13/07/2007 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :