Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
59/2001/CT- UB 25/07/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
56/2001/QĐ-UB 16/07/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
19/2001/QĐ-UB 20/04/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
03/2001/QĐ-UB 29/01/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc ban hành
Còn hiệu lực
70/1999/QĐ-UB 20/08/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
29/1999/QĐ-UB 29/04/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
17/1999/QĐ-UB 26/03/1999