Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
55/2016/QĐ-UBND 31/12/2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
59/2016/QĐ-UBND 31/12/2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Hết hiệu lực
46/2016/QĐ-UBND 07/11/2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/2016/QĐ-UBND 11/05/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Hết hiệu lực
32/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
37/2013/QĐ-UBND 18/09/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
36/2013/QĐ-UBND 10/09/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2013/QĐ-UBND 10/04/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Về việc Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2013/QĐ-UBND 11/03/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND Thành phố.
Hết hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :