Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
54/2004/QĐ-UB 15/04/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
25/2003/CT-UB 20/02/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
12/2004/QĐ-UB 19/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
13/2004/QĐ-UB 19/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
02/2004/CT - UB 06/01/2004 CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
185/2003/QĐ-UB 30/12/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
49/2000/QĐ-UB 01/06/2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
88/1999/QĐ-UB 11/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
87/1999/QĐ-UB 11/10/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
83/1999/QĐ-UB 27/09/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 52 văn bản / 6 trang

Trang :