Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
06/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
42/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
60/2008/QĐ-UBND 04/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
59/2008/QĐ-UBND 03/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
147/2007/QĐ-UBND 25/12/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
132/2007/QĐ-UBND 23/11/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
140/2006/QĐ-UBND 10/08/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
93/2006/QĐ-UBND 08/06/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2005/QĐ-UB 05/01/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 52 văn bản / 6 trang

Trang :