Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Hết hiệu lực
13/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực
76/2009/QĐ-UBND 08/06/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
52/2009/QĐ-UBND 26/02/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
51/2009/QĐ-UBND 02/02/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
52/2008/QĐ-UBND 01/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
69/2008/QĐ-UBND 01/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
63/2008/QĐ-UBND 01/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
51/2008/QĐ-UBND 01/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
45/2008/QĐ-UBND 08/11/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 81 văn bản / 9 trang

Trang :