Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 08/12/2021 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND 08/12/2021 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 23/09/2021 Về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 23/09/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Còn hiệu lực
07/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có Khu công nghiệp của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
06/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022
Còn hiệu lực
04/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định chế độ hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Về quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 332 văn bản / 34 trang

Trang :