Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2022/QĐ-UBND 04/04/2022 Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, huyện, thị xã
Còn hiệu lực
15/2022/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
14/2022/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 01)
Còn hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung mốt số điều Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2022/QĐ-UBND 16/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2022/QĐ-UBND 03/03/2022 Về việc ban hành Quy định quản lý, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 01/03/2022 Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2022/QĐ-UBND 10/02/2022 Về việc ban hành Quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2861 văn bản / 287 trang

Trang :