Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
36/NQ-HĐND 10/12/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
33/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
35/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
12/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Chưa có hiệu lực
14/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 08/12/2021 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
29/NQ-HĐND 08/12/2021 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
17/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 2862 văn bản / 287 trang

Trang :