Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND 08/12/2021 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND 08/12/2021 Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2021/QĐ-UBND 19/11/2021 Về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2021/QĐ-UBND 12/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2862 văn bản / 287 trang

Trang :