Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/2024/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2024/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2024/QĐ-UBND 22/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/2024/QĐ-UBND 19/01/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/2024/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn; bố trí công chức xã, thị trấn; tiêu chuẩn cán bộ phường, xã, thị trấn; tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND 10/01/2024 Về việc ban hành Quy định quản lý và khai thác hồ Tây
Còn hiệu lực
01/2024/QĐ-UBND 08/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
36/2023/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND Thành phố quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :