Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/2024/QĐ-UBND 04/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2024/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2024/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc bãi bỏ các Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2024/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2024/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phó Hà Nội
Còn hiệu lực
06/2024/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2024/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2024/QĐ-UBND 22/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/2024/QĐ-UBND 19/01/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/2024/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc bố trí cán bộ phường, xã, thị trấn; bố trí công chức xã, thị trấn; tiêu chuẩn cán bộ phường, xã, thị trấn; tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3076 văn bản / 308 trang

Trang :