Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
58/2009/QĐ-UBND 30/03/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
46/2008/QĐ-UBND 31/10/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
33/2008/QĐ-UBND 09/06/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
09/2008/QĐ-UBND 29/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
77/2002/QĐ-UB 23/05/2002 Quyết định của UBND TP Hà Nội "Về việc xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội"
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :