Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
31/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
32/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
30/2014/QĐ-UBND 31/07/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
29/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
28/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
27/2014/QĐ-UBND 17/07/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
26/2014/QĐ-UBND 23/06/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
25/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
22/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :