Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
25/2012/QH13 21/11/2012 Luật Thủ đô
Còn hiệu lực